گزارش ذخیره

چگونه در زبان انگلیسی کسی را دعوت کنیم: درس انگلیسی زندگی روزمره


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 By any chance
04:44 Well be there
06:51 No pressure
10:15 Are you free
12:31 Decline an invitation

فرستادن