گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی خود را بهبود بخشید (استفاده از کلمات ساده را متوقف کنید!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 صفت های ساده
04:53 خنده دار
06:14 مهم
07:56 صفت های پیشرفته

فرستادن