گزارش ذخیره

Interested یا Interesting ؟ | صفت جزئی | اشتباهات رایج


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 صفت های جزئی
01:04 استفاده
01:36 اشتباه رایج
01:53 مثال 1
02:42 مثال 2

فرستادن