گزارش ذخیره

10 اشتباهات رایج گرامر و صحبت کردن انگلیسی خود را اصلاح کنید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 منو
00:10 It’s در مقابل Its
04:06 There در مقابل Their در مقابل They’re
07:11 Good در مقابل Well
11:38 Your در مقابل You’re
15:23 Who’s در مقابل Whose
19:08 Hard در مقابل Hardly
23:12 Comparatives در مقابل Superlatives
26:28 Then در مقابل Than
28:51 Choose در مقابل Lose
32:26 Work در مقابل Works در مقابل Homework

فرستادن