گزارش ذخیره

بدن شما چگونه می داند ساعت چند است؟ - مارکو آ. سوتومایور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/١٨ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن