گزارش ذخیره

6 روش مختلف برای استفاده از LIKE - به طور طبیعی انگلیسی صحبت کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 هی بانو! امتحان رایگان
01:15 فعل LIKE
02:13 صفت LIKE
03:34 قید LIKE
04:30 لینک کردن LIKE
05:30 روش های جدید برای استفاده از LIKE
06:16 "نقلی" LIKE
09:04 پرکننده LIKE
11:35 از LIKE در انگلیسی استفاده کنید

فرستادن