گزارش ذخیره

اولین کامپیوترها چگونه بودند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 اولین کامپیوترها چه بودند؟
02:08 اولین کامپیوترها
05:17 خلاصه

فرستادن