گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | حروف صدادار | لهجه خود را بهبود بخشید و واضح صحبت کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/٢٥ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 الفبای آوایی بین المللی
01:03 صداهای واکه انگلیسی
02:27 i:/ و /ɪ
04:29 u
04:49 e

فرستادن