گزارش ذخیره

چگونه کسی را که در چیزی بد است به انگلیسی توصیف کنیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٥ (١ سال قبل)

00:11 To Be Bad At
00:49 Variations of No Good At
01:45 To Suck At
02:28 Horrible/Terrible
03:11 Useless When It Comes To
03:58 Incompetent
04:22 Hopeless
04:56 Unprofessional

فرستادن