گزارش ذخیره

دایره لغات خود را ارتقا دهید - روش های بهتر برای گفتن VERY... Happy / Sad / Good / Bad


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 عادات بد واژگان اولیه
02:20 از مصرف خیلی خودداری کنید
03:42 صفت برای خیلی شاد
04:41 صفت برای خیلی غمگین
08:12 صفت برای خیلی خوب
09:11 صفت برای خیلی بد
12:22 صفت برای خیلی کوچک
12:58 صفت برای خیلی کثیف
13:20 صفت برای بسیار تمیز
13:52 صفت برای خیلی زیبا
14:25 صفت برای خیلی زشت
15:34 امتحان

فرستادن