گزارش ذخیره

آینده کامل و آینده کامل استمراری + تست | will have lived یا I will have been living


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٧ (١ سال قبل)

00:38 ساختارهای دستوری آینده کامل
06:29 اشتباه رایج
10:32 آینده ساده
11:38 آینده کامل استمراری
14:50 منفی ها و سوالات
15:55 بیایید مقایسه کنیم
16:48 آخرین چیز!

فرستادن