گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت سوم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 آمریکایی ها چگونه صحبت می کنند؟
01:02 چرا باید شبیه یک بومی به نظر برسید
01:46 کلمات را قطع کن
02:45 کلمات را کوتاه کنید
04:49 درباره کتاب کار انگلیسی من
05:15 نکات را درک کنید
06:33 کنایه را تشخیص دهید
08:29 صداها را وصل کنید
09:09 Yeah به جای "yes"
09:35 No prob به جای no problem

فرستادن