گزارش ذخیره

این اشتباهات را انجام دهید تا شبیه یک بومی به نظر برسید! اشتباهات رایجی که انگلیسی زبانان بومی مرتکب می شوند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 بومیان این اشتباهات را مرتکب می شوند
01:16 سوالات
02:45 با دوره ما زبان انگلیسی خود را تقویت کنید
03:48 ترتیب واژه ها
05:37 منفی دوگانه
08:49 Who در مقابل Whom

فرستادن