گزارش ذخیره

تست گرامر - زمان گذشته | ساده، استمراری ، کامل


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:44 چگونه کار می کند
03:03 دور 1 گذشته استمراری
04:10 دور 2 گذشته کامل
05:28 دور 3 گذشته کامل استمراری

فرستادن