گزارش ذخیره

بگویید "You’re welcome" و پاسخ های دیگر به "Thank you"!


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٨ (١ سال قبل)

فرستادن