گزارش ذخیره

20 عبارت "GET" در انگلیسی | مشترک، طبیعی، مهم


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 فصل 1 بازگرداندن چاپگر
06:01 فصل 2 یک دوست مضطرب
09:34 فصل 3 گذاشتن پای خود در
14:16 فصل 3 در یک نانوایی

فرستادن