گزارش ذخیره

واژگان و نکات زندگی: مسئولیت پذیر باشید! من را سرزنش نکن! تقصیر کیست؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 مسئولیت
06:05 عیب
08:05 سرزنش کردن
09:30 داستان
15:05 داستان خوانی
16:33 جایزه
17:58 خطا در مقابل ضعف
19:46 مسئولیت در مقابل اختیار

فرستادن