گزارش ذخیره

مثل یک گوینده بومی گوش دهید - درس انگلیسی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 مانند یک زبان مادری گوش کنید
01:47 اشتراک مهارت
02:38 استرس در مقابل بدون استرس
04:48 هجاهای تاکیدی
06:50 مثال عبارت
08:24 تمرین گوش دادن

فرستادن