گزارش ذخیره

گفتن "Friend" را متوقف کنید. در عوض این را بگو | صدایی مانند یک انگلیسی زبان بومی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:48 چه می گویید
07:22 جایگزین، گزینه ها
18:16 امتحان

فرستادن