گزارش ذخیره

از گفتن "I'm sorry" دست بردارید | از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 چرا باید از گفتن "I'm sorry" دست بردارید
00:48 وقتی کار اشتباهی نکردی
03:26 بهترین راه برای بهبود زبان انگلیسی
04:53 راه‌های غیررسمی برای عذرخواهی زمانی که کار اشتباهی انجام دادید
07:36 راه‌های رسمی برای عذرخواهی زمانی که کار اشتباهی انجام دادید
09:35 بریتانیایی / مد قدیمی

فرستادن