گزارش ذخیره

نحوه شروع و پایان یک تماس تجاری: 3 مرحله آسان


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 روش رسمی
05:29 روش غیر رسمی
06:49 پایان دادن به تماس

فرستادن