گزارش ذخیره

عبارات اساسی را با این عبارات پیشرفته جایگزین کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٨ (١٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:19 آزمون
04:10 جایگزین های "Nice to meet you"
05:09 جایگزین های "How are you"
05:56 جایگزین هایی برای "I’m fine, thanks"
07:01 جایگزین های "Where do you work"
07:45 جایگزین های "Where are you from "
08:30 جایگزین هایی برای "Lovely weather today"
09:56 جایگزین هایی برای "Do you want to"
10:55 جایگزین های "Do you agree"
11:35 جایگزین های "Can I change the topic"
12:21 جایگزین های "Goodbye"
13:40 رسانه های اجتماعی

فرستادن