گزارش ذخیره

هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی از این اشتباهات رایج دستور زبان اجتناب کنید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:27 مقدمه
01:46 اشتباه شماره 1 در حال کامل است
03:30 اشتباه شماره 2 در حال ساده
06:30 اشتباه شماره 3 زمان های استمراری
09:20 زنگ تفريح
15:09 اشتباه شماره 4 Been وGone
17:51 اشتباه شماره 5 اسامی قابل شمارش
21:31 اشتباه شماره 6 سوالات زمان
22:05 اشتباهات ارتباطی

فرستادن