گزارش ذخیره

نکات و موارد یادگیری زبان از پلیگلوت استیو کافمن


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 چند زبان بلدی
02:54 چه چیزی شما را مجبور به یادگیری این زبان ها کرد
05:30 زبان و فرهنگ
08:20 یادگیری زبان بزرگسالان
12:02 مدیریت زمان
14:06 نکات برتر
16:38 قرارگیری در معرض
18:34 طرز فکر
23:23 نتیجه

فرستادن