گزارش ذخیره

آب و هوا - مطابقت جملات با تصویر آن (#5) | تمرین خواندن


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠٦ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:08 واژگان
02:16 جمله ها
03:14 تطابق
06:25 به این معنا که ...

فرستادن