گزارش ذخیره

از گفتن "THAT'S NOT GOOD" خودداری کنید - از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٢٣ (٣ سال قبل)

00:00 چرا "THAT'S NOT GOOD" بهترین گزینه نیست
01:53 جایگزین بریتانیایی مودب
03:32 دلگرم کننده ترین جایگزین
04:00 وقتی در مورد کیفیت کار کسی صحبت می کنید از این استفاده کنید
04:29 این فقط انجام نمی شود!
05:03 وقتی کسی از خط عبور می کند ...
05:30 یک جایگزین بسیار معمولی
06:10 مستقیم ترین جایگزین

فرستادن