گزارش ذخیره

سطح لیسینینگ انگلیسی خود را در 20 دقیقه بررسی کنید!


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:18 قسمت 1
04:14 قسمت 2
06:57 قسمت 3
08:47 قسمت 4
10:36 قسمت 5
15:46 قسمت 6
19:57 سطح لیسینینگ شما

فرستادن