گزارش ذخیره

ساویتری و ساتیوان: افسانه شاهزاده خانمی که مرگ را فریب داد - ایزولت گیلسپی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٣ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن