گزارش ذخیره

چگونه درباره حقوق خود در مصاحبه شغلی مذاکره کنیم | آماده شدن برای مصاحبه شغلی | مذاکره حقوق و دستمزد


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 Salary
02:38 ballpark
03:45 Glassdoor Guidestar
05:10 What is your salary range
07:46 Negotiation
10:21 Lesson

فرستادن