گزارش ذخیره

انگلیسی برای منابع انسانی (2) | درس واژگان انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٣/١٢ (٨ سال قبل)

00:50 مدیریت استعداد
01:19 ارزیابی عملکرد
01:24 بررسی عملکرد
01:56 یادگیری و توسعه
02:32 مهارت ها
02:56 آموزش در محل کار
03:31 مربی
04:03 ابتکارات فرصت های برابر
04:36 گسترش رهبری
05:13 تمرین
05:28 مثال
05:59 سوال 1
06:10 پاسخ 1
06:20 سوال 2
06:30 جواب 2
06:40 سوال 3
06:51 جواب 3

فرستادن