گزارش ذخیره

حروف اضافه گیج کننده؟ در اینجا نحوه استفاده از "About"، "For"، "With" و 15 حرف اضافه دیگر آورده شده است.


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٢٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:33 تست های تشخیصی
03:39 افعال گیج کننده
11:54 فسیل سازی

فرستادن