گزارش ذخیره

10 فعل عباراتی انگلیسی که باید درباره سفر بدانید


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٦ (٢ سال قبل)

00:24 to see sb off
01:41 to set off
02:35 to get on
03:28 to take off
04:21 to get off
04:59 to pick sb up
05:54 to drop sb off
06:59 to check in at a hotel
07:55 to check out

فرستادن