گزارش ذخیره

قرار ملاقات بگذارید: صحبت کردن از طریق تلفن را تمرین کنید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن با تلفن به زبان انگلیسی
01:23 هی بانو! انجمن صحبت آنلاین
02:14 وقت پزشک را به زبان انگلیسی تغییر دهید؟
03:00 گفتگوی تلفنی - شما به تماس من پاسخ می دهید
04:56 گفتگوی تلفنی - من به تماس شما پاسخ می دهم
06:21 گفتگوی مکالمه تلفنی - گوش کنید!

فرستادن