گزارش ذخیره

3 قانون برای انگلیسی کامل


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 لهجه ها
03:48 نکن
06:02 کاهش ها
08:30 ربط دادن
10:24 شکم
12:43 بیا دنبالم

فرستادن