گزارش ذخیره

چگونه سریع صحبت کنیم و زبان مادری را درک کنیم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠١ (١ سال قبل)

00:00 نکاتی برای اینکه شبیه یک زبان مادری صحبت کنید
01:16 صدای /d/ را تلفظ نکنید
04:32 چگونه تلفظ خود را بهتر کنیم
06:44 توقف گلوتال
08:51 جایگزین کردن صدای /t/ با /d
11:23 ایش

فرستادن