گزارش ذخیره

گرامر پیشرفته انگلیسی: جملات شرطی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٧ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:44 PDF و آزمون رایگان
01:39 چالش گرامر
05:03 جملات شرطی چیست؟
05:50 دو نوع اساسی از جملات شرطی
07:36 انواع جملات شرطی وابسته
07:44 اسم شرطی
08:47 قید شرطی
09:57 صفت شرطی
11:16 مختصات شرطی
12:17 PDF و آزمون رایگان

فرستادن