گزارش ذخیره

نحوه استفاده از زمان های گذشته کامل | ساده یا استمراری


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 زمان های روایی چیست؟
04:13 جملات نمونه
07:54 افعال کمکی
09:49 اشتباهات رایج
11:36 مقایسه دو زمان
15:36 امتحان

فرستادن