گزارش ذخیره

توضیح زمان های گرامری انگلیسی در 15 دقیقه


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 12 زمان گرامری چیست
01:19 همیشه
02:03 هرگز
02:52 گذشته ساده
04:22 آینده ساده
07:36 گذشته استمراری
08:41 ماضی نقلی
09:19 زمان های کامل
10:31 گذشته کامل
11:27 آینده کامل
12:51 استمراری
13:31 آینده گذشته

فرستادن