گزارش ذخیره

جمله «تصور کن اگر…» را چگونه تمام می کنی؟ - سر کن رابینسون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/١٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن