گزارش ذخیره

چگونه به سوالات متداول مصاحبه پاسخ دهیم—درباره خودت به من بگو | آماده شدن برای مصاحبه شغلی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 در مورد خودتان به من بگویید
01:55 درگیری در محل کار
03:59 سوال پرسیدن
11:19 تجربه معنادار

فرستادن