گزارش ذخیره

100 واژه درباره ماشین: درس واژگان پیشرفته انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:48 بخشهای اتومبیل
06:30 کنارهای ماشین
08:14 داخل ماشین
09:26 داشبورد
13:53 پدال
17:03 مراقبت

فرستادن