گزارش ذخیره

1 - 100 اعداد انگلیسی | تلفظ و املا را یاد بگیرید و تمرین کنید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه اعداد انگلیسی پایه
00:20 اعداد انگلیسی پایه 1 - 10
02:12 اعداد انگلیسی پایه 10 تا 20
04:01 اعداد انگلیسی پایه 20 تا 100
05:06 الگوی اعداد پایه انگلیسی اعداد 20 – 100
05:59 تلفظ اعداد انگلیسی پایه
07:48 تمرین اضافی اعداد انگلیسی پایه
08:55 تست گوش دادن اعداد انگلیسی پایه
10:32 املای اعداد انگلیسی پایه
11:28 تکالیف اعداد انگلیسی پایه

فرستادن