گزارش ذخیره

6 چیزی که هرگز نباید در اولین مکالمه بگویید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 شروع درس - نکات!
02:00 6 چیزی که هرگز نباید بگویید 1-6
09:47 نتیجه گیری درس

فرستادن