گزارش ذخیره

"عادی" چیست و "متفاوت" چیست؟ - یانا بوهرر توانیر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٩ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن