گزارش ذخیره

کلمات مشابه، معانی متفاوت | تفاوت تلفظ و تعریف


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٤ (١ سال قبل)

00:00 در این ویدئو
01:08 همنام ها
04:54 دگرنام ها
08:52 هوموفون

فرستادن