گزارش ذخیره

چیزی که من هنوز نمی توانم در ایالات متحده به آن عادت کنم (پس از 6 سال زندگی در اینجا)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 مراقبت های بهداشتی
07:03 پیچیدگی نظام حقوقی
08:34 امتیاز اعتباری
10:32 رقابت پذیری

فرستادن