گزارش ذخیره

آیا حتی می فهمی EVEN ؟


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 گوش دادن خود را تست کنید
01:34 شماره
01:57 شانس
03:13 فرد (صفت)
03:37 بر مقایسه تأکید کنید
05:05 بیش از حد انتظار
06:36 نداشتن حداقل چیزی
08:31 موقعیت های افراطی
10:05 با این حال!
10:58 بااینکه
12:10 بر ناامیدی یا سردرگمی تأکید کنید
12:53 برابر و متعادل

فرستادن