گزارش ذخیره

Already VS Still VS Yet: از واژگان روان استفاده کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/٠٦ (٧ سال قبل)

فرستادن