گزارش ذخیره

بیش از 87 کلمه انگلیسی که شما (احتمالاً) اشتباه تلفظ می کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 اشکالی ندارد که با لهجه صحبت کنید
02:04 GIF, salmon, prerogative
03:24 Bruschetta, espresso, babushka
04:19 Pizza, Wednesday
04:58 دو کلمه که از منطق پیروی نمی کند
05:22 Genre, police, often
06:17 Stomach, meme, niche
07:09 Sugar, cocoa, raspberry
08:16 Bowl, status
08:50 لهجه من عوض شده؟
09:45 نام های تجاری به زبان انگلیسی
17:42 آیا می خواهید تلفظ خود را بهبود بخشید
18:49 حتی افراد بومی نیز آنها را اشتباه تلفظ می کنند
20:00 Realtor
20:18 Salmon
20:40 Garbage
21:04 Cache
21:31 با دوره ما تلفظ خود را بهبود بخشید
22:54 Mischievous
23:32 Jewelry
23:47 Coupon
24:25 Hyperbole
25:06 Foliage
25:23 Worcestershire Sauce
26:28 Assuage
27:43 انگلیسی در مقابل آمریکایی
29:08 r
30:39 لغات انگلیسی و آمریکایی را با من و لوسی یاد بگیرید
32:09 پیوند دادن /r
33:28 Intrusive /r
36:00 t/ صدا
37:04 ju/ صدا
38:40 چرا دانستن بسیاری از لهجه ها مهم است
41:41 تفاوت در استرس
43:53 تست سریع برای شما
44:21 "p" بی صدا
44:39 بی صدا "ب" (5 تا اینجا)
45:30 "t" بی صدا
45:58 عجیب ترین کلمه اینجاست
46:20 "s" بی صدا
47:24 "d" بی صدا
48:22 بی صدا 'n' (3 کلمه)
48:51 "w" بی صدا
50:01 کاهو (2 کلمه)
50:39 سبزی
51:01 "t" بی صدا (3 کلمه)
51:30 "p" بی صدا (5 کلمه)
52:31 Yacht
52:55 بی صدا "n"
53:51 February
54:28 Fifth
56:06 Wednesday
56:45 Could, should, would
57:25 Sixth
58:30 با دوره ما تلفظ خود را بهبود بخشید
59:37 Clothes, months
01:23 Nineteen vs ninty

فرستادن