گزارش ذخیره

چگونه این بیماری شکل سلول های شما را تغییر می دهد - آمبر ام. یتس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٦ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن